Αγωγιμότητα κ pH
Αγωγιμότητα κ pH

Η Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (EC ή TDS) είναι ένας δείκτης της περιεκτικότητας του νερού ή του χώματος σε άλατα. Μετράτε σε ppm/l ή mS/cm και η υψηλή ή χαμηλή περιεκτικότητα αλάτων επηρεάζει ανάλογα την καλλιέργεια και την ανάπτυξη των φυτών.
Εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα  σε άλατα δημιουργούν προβλήματα καθώς  δυσκολεύουν την απορρόφηση νερού και θρεπτικών στοιχείων από το φυτό. Αντίθετα η χαμηλή αγωγιμότητα είναι η επιθυμητή, καθώς ωφελεί την αφομοιωσιμότητα του νερού και των θρεπτικών στοιχείων.
Η μέτρηση της Αγωγιμότητα γίνεται με ειδικά όργανα, τα Αγωγιμόμετρα, τόσο στο νερό, επιτόπου στο έδαφος ή σε ένα θρεπτικό διάλυμα. Στην υδρολίπανση η μέτρηση της αγωγιμότητας είναι σημαντική, γιατί μπορεί να λειτουργήσει ως οδηγός έλλειψης ή πλεονάσματος  του λιπάσματος.

(mS/Cm, 25⁰ C)

Περιεκτικότητα Αλάτων

Εκτίμηση

0-500                  

Πολύ Χαμηλή 

Άριστο Πότισμα, ιδιάιτερα για φυτά με ευαισθησία στην αλατότητα

500-1000                       

Χαμηλή

Κατάλληλο για φυτά  με μέση αντοχή

1000-2000                     

Υψηλή 

Μόνο για πότισμα φυτών με μεγάλη αντοχή

2000 και πάνω                     

 Πολύ Υψηλή   

Περιορισμένη χρήση, μόνο για καλλιέργειες πολύ ανθεκτικές. Π.χ. τομάτα

 pH
Το pH είναι ένας παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε καλλιέργεια. Είναι ένας δείκτης κατά το πόσο όξινο ή αλκαλικό μπορεί να είναι το έδαφος, το νερό της άρδευσης ή κάποιο θρεπτικό διάλυμα. Η κλίμακα μέτρησης του κυμαίνεται από 0 (πολύ όξινο) έως 14 (αλκαλικό), με ουδέτερη τιμή το 7.

Το ρΗ επηρεάζει την διαλυτότητα κάθε θρεπτικού στοιχείου για αυτό πρέπει να γνωρίζουμε να το προσδιορίζουμε και να το διορθώνουμε. Συνήθως τα θρεπτικά στοιχεία παρουσιάζουν υψηλή διαλυτότητα και συνεπώς υψηλή αφομοιωσιμότητα  σε pH  6-6.5.
Σε όξινα εδάφη η τιμή του pH μπορεί να διορθωθεί με ασβεστόλιθο  ή νιτρικό ασβέστιο, ενώ στα αλκαλικά με θείο,  θειικό ασβέστιο, θειικό σίδηρο ή αμμώνιο.

Στο νερό οι ακραίες τιμές είναι δυνατόν να δημιουργήσουν προβλήματα, ιδιαίτερα τιμές κάτω του 4 και πάνω το 9 μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιβλαβή.
Η μέτρηση του pH γίνεται ειδικά όργανα, pH-μέτρα, στο έδαφος στο νερό, ή στα θρεπτικά διαλύματα. Ιδιαίτερα στο νερό τιμές πάνω 8.5 και κάτω του 4 συνεπάγονται με σοβαρές βλάβες στην ανάπτυξη των φυτών.